Reglement interne competitie
2020-2021


Artikel 1
Tenzij hierna anders is vermeld, zijn de FIDE-regels van toepassing.

Artikel 2
Er wordt gespeeld volgens hetzelfde tempo als in de RSB-competitie: per persoon 90 minuten plus 15 seconden per zet voor de hele partij.

Artikel 3
Mobiele telefoons mogen in de zaal worden meegenomen. Tenzij bereikbaarheid noodzakelijk is (even melden aan de intern wedstrijdleider), staan de telefoons uit.

Artikel 4
Er wordt een voorronde over 16 speelavonden gespeeld volgens het Zwitsers systeem. De eerste twee ronden worden ingedeeld op rating, de ronden daarna op weerstand. De winnaar van de voorronde is winterkampioen. Deze voorronde begint de eerste week na de ALV, op 11 september 2020, en eindigt op 8 januari 2021. Als er door uitval van speelronden gedurende de voorronde niet meer dan 11 ronden voltooid zijn of kunnen worden, dan vervalt de voorronde. Indien 12 of meer ronden zijn voltooid, dan geldt de stand na de laatst voltooide speelronde als eindstand.

Artikel 5
Vanaf 20.30 uur op de donderdagavond, voorafgaand aan de betreffende speelronde, wordt de laatste hand gelegd aan de indeling voor de betreffende speelronde. Die is in principe om 21.00 uur die donderdagavond klaar. Daarna wordt de indeling niet meer gewijzigd, tenzij daarvoor zwaarwegende redenen zijn. De indeling wordt rondgemaild en, indien mogelijk, op onze website geplaatst.

Artikel 6
Er mogen maximaal 3 byes in de voorronde worden opgenomen.

Artikel 7
Een bye wordt geteld als een half punt. Partijen gespeeld op vrijdagen voor de externe competitie of de COPPA worden als extra bye aangemerkt. Ook indien men voor een extern team een uitwedstrijd moet spelen in de KNSB-competitie kan die vrijdagavond als extra bye worden aangemerkt. Ook in uitzonderlijke situaties, zoals ziekteverschijnselen die op het Corona-virus kunnen duiden, kan de IWL besluiten om een extra bye toe te kennen.

Artikel 8
Bij een oneven aantal spelers kan één speler niet worden ingedeeld. Deze krijgt een vol punt voor de niet gespeelde partij. Dit komt per speler slechts (in principe) één keer in deze periode voor.

Artikel 9
Blijft een speler zonder bericht weg, dan volgt een reglementaire uitslag na een half uur speeltijd, tenzij er sprake was van overmacht. Dit ter beoordeling van de intern wedstrijdleider.

Artikel 10
Plaatsing voor de finalegroepen geschiedt op basis van de behaalde punten in de voorronde. Om de rangorde te bepalen, wordt bij een gelijk aantal punten gekeken naar het aantal weerstandspunten en daarna naar Sonneborn-Bergerpunten. Indien de voorronde is komen te vervallen, worden alle spelers ingedeeld in een Zwitserse groep, de Swiss League, welke 16 ronden speelt en waarvan de winnaar zich clubkampioen mag noemen.

Artikel 11
De nummers 1 tot en met 8 in de eindstand van de voorronde spelen verder in een hele competitie volgens de Bergertabel om het clubkampioenschap, de zogenaamde Champions League. Bij uitval van meerdere avonden aan het begin van de 2e cyclus kan het aantal spelers in de Champions League met maximaal twee spelers verlaagd worden. De plaatsingsnummers worden bepaald door loting. Alle partijen in deze Champions League dienen te worden gespeeld. In geval van overmacht kan de intern wedstrijdleider in overleg met en na akkoord van betrokken spelers beiden een half punt toekennen. De winnaar van de Champions League behaalt het clubkampioenschap met bijbehorende beker.

Artikel 12
De overige spelers komen uit in de Swiss League welke over 16 speelavonden gespeeld wordt volgens het Zwitsers systeem. In deze Swiss League mogen maximaal drie byes worden opgenomen. Artikel 7 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13
Spelers van de Champions League dienen voldoende speelavonden aanwezig te zijn zodat de planning van deze gesloten competitie zonder problemen kan plaatsvinden. Voor deze maximaal 14 finalewedstrijden zijn 19 avonden beschikbaar. Er wordt intensief naar gestreefd om de laatste competitieavond 21 mei 2021 te hebben gespeeld, waarna de clubkampioen bekend moet zijn.

Artikel 14
Voor de eindranglijst in de Champions League is het behaalde aantal punten bepalend. Bij een gelijke stand wordt gekeken naar het onderling resultaat in de Champions League. Is ook dat niet onderscheidend, dan is de eindstand van de voorronde bepalend. In de Swiss League wordt de stand opgemaakt aan de hand van de behaalde punten, daarna de weerstandspunten en tot slot de Sonneborn-Berger punten.

Artikel 15
De ratingverwerking van gespeelde partijen gebeurt alleen indien de spelers dat vooraf kenbaar hebben gemaakt. Daarbij dienen beide spelers van een partij goedkeuring daaraan te hebben verleend.

Artikel 16
Jeugdspelers die deelnemen aan de najaarscompetitie danwel de Swiss League kunnen kiezen voor een versneld tempo, zijnde 30 minuten minder dan het RSB-tempo met hetzelfde increment als in de RSB-competitie. Indien de jeugdspeler kiest voor dit tempo, dan geldt deze keuze voor de gehele cyclus. Een verkort speeltempo is niet toegestaan in de Champions League.