Paul Batenburg - Paul Dekker

51.Kg6 b5! [51...Ke7 52.d6++- ] 52.Kxf6 b4 53.Lh5 b3 54.axb3 a3 55.Kg7 Lxf5!! [55...a2 56.f6 a1D 57.f7 Dg1+ 58.Lg6+- ] 56.exf5 a2 57.f6 a1D 58.f7 e4+! 59.Kg8 Dg1+ 60.Kh8 Ke7 61.d6+ Kf8 62.d7 Dg7# 0-1